Rubus lucentifolius

Rubus lucentifolius

Synonymy

Source: Kurtto, A. & Weber, H. E. (2009+): Rubus. – In: Kurtto, A. (ed.): Rosaceae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Rubus lucentifolius Ziel. & Kosiński in Polish Bot. J. 49(1): 5. 2004

    Distribution

    Po 

    Euro+Med endemicA: Poland nativeA

    Bibliography

    A. Ziel. & Kosiński, P. 2004: – Polish Botanical Journal 49(1). p 5 (as Rubus lucentifolius Ziel. & Kosiński)