Thymus menitskyi

Thymus menitskyi

Synonymy

Source: Bartolucci, F. & Nachychko, V. 2021: Thymus. - In: Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean Plant Diversity.
Thymus menitskyi Vasjukov in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 52: 117. 2021

    Distribution

    Rf(CS) 

    Euro+Med endemic: Russia (North Caucasus nativeA)

    Bibliography

    A. Vasjukov, V. M. 2021: A new species of the genus Thymus (Lamiaceae) and a review of the series Callieriani in the North Caucasus. – Novosti Sist. Vyssh. Rast. 52: 117-121. http://doi.org/10.31111/novitates/2021.52.117